Monday, 25 June 2012

KERJA KURSUS GEOGRAFI
PENILAIAN MENENGAH RENDAH TAHUN 2012

“Perniagaan Runcit Pasar Minggu
di Pekan Kuala Nerang,
06300 Kuala Nerang,
Kedah”.
NAMA : _________________________________
KELAS : _________________________________
SEKOLAH : _________________________________
NAMA GURU : _________________________________

TARIKH HANTAR : _________________________________

..........................................................................

SENARAI KANDUNGAN

TAJUK                                              HALAMAN

1) Penghargaan
2) Pendahuluan
3) Objektif Kajian
4) Kawasan Kajian
5) Kaedah Kajian
6) Dapatan Kajian
7) Rumusan
8) Lampiran
9) Rujukan
10) Bukti ( borang soal selidik, tembu bual dan surat-surat yang berkaitan )

............................................................
1. PENGHARGAAN

Alhamdulillah, syukur ke hadrat Ilahi dengan limpah kurniaNya saya dapat menyiapkan Kerja Kursus ini pada tempoh yang telah ditetapkan oleh pihak Lembaga Peperiksaan Malaysia dengan jayanya tanpa menghadapi sebarang masalah yang boleh mengendalakan perjalanan ketika menyiapkan kerja kursus ini.

Saya Bang Bal pelajar Tingkatan 3 A mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak yang telah membantu saya semasa saya mambuat Kajian Geografi Tempatan(KGT).

Terlebih dahulu,saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan ............................... iaitu ................................... kerana memberi sokongan kepada saya menjalankan kajian ini.Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua ibu bapa saya iaitu Pn. Ro dan En. Na kerana telah membantu saya menyediakan bahan-bahan yang diperlukan untuk menghasilkan laporan ini dan mengizinkan saya menemu bual responden di kawasan kajian.

Saya juga ingin merakamkan setingi-tinggi terima kasih kepada guru Geografi saya Mr N kerana telah meluangkan masanya untuk memberikan tunjuk ajar dan bimbingan dengan begitu dedikasi.

Tidak lupa juga terima kasih kepada rakan-rakan saya iaitu Abdul Adzim Bin Mohd Fuad, Fatin Nabila Binti Aziz, Muhd Hazim Bin Nasere, dan Muhd Muanawir Bin Shukri. Mereka telah banyak memberi maklumat yang berguna kepada saya.Di samping itu, mereka juga menolong saya menyelesaikan pelbagai masalah semasa saya membuat kajian ini.

Akhir sekali, ucapkan jutaan terima kasih kepada semua responden antarana Encik Saidi Idrus, Mohd Isa Haron, Hj. Jamal, Nenek Som dan Tok Besah kerana sudi ditemu bual. Bantuan yang diberi oleh mereka tidak ternilai harganya dan saya akan menghargai selama-lamanya.
...........................................................................

2. PENDAHULUAN
Kajian Geografi Tempatan ini merupakan syarat wajib bagi setiap calon PMR yang akan menduduki PMR pada bulan Oktober nanti. Kajian ini memerlukan saya turun ke lapangan untuk mendapat maklumat yang secukupnya untuk menghasilkan laporan yang lengkap.

Saya memilih tajuk ‘Perniagaan Runcit Pasar Minggu di Pekan Kuala Nerang, 06300 Kuala Nerang, Kedah” sebagai tajuk kajian kerja kursus geografi . Saya memilih tajuk ini ini kerana Perniagaan Runcit Pasar Minggu yang dibuka setiap hari Selasa dan Sabtu di kawasan tersebut menyumbang peranan yang penting kepada penduduk sekitar.

Selain itu kawasan kajian terletak berhampiran tempat tinggal saya iaitu Taman Desa Seri Emas. Tambahan pula, ramai rakan saya juga tinggal di kawasan tersebut dan memudahkan saya mendapatkan maklumat untuk menjalankan kajian.

Saya menjalankan kajian ini selama 6 minggu iaitu meliputi kerja-kerja pemerhatian, soal selidik, rujukan dan menulis laporan dengan bantuan guru dan rakan-rakan.

...........................................................................

3. OBJEKTIF KAJIAN

Objektif Kajian yang dijalankan ialah supaya pelajar dapat :-
1) Mendefinisikan konsep dan jenis perniagaan runcit di pasar minggu Pekan Kuala Nerang, 06300 Kuala Nerang, Kedah

2) Menghuraikan dan menjelaskan kepentingan perniagaan runcit di Pekan Kuala Nerang, 06300 Kuala Nerang, Kedah

3) Menghuraikan dan menjelaskan faktor yang mempengaruhi perniagaan runcit di Pekan Kuala Nerang, 06300 Kuala Nerang, Kedah

4) Menghuraikan kesan negatif perniagaan runcit di Pekan Kuala Nerang, 06300 Kuala Nerang, Kedah

5) Mencadangkan langkah untuk mengurangkan kesan kesan negatif perniagaan runcit di Pekan Kuala Nerang, 06300 Kuala Nerang, Kedah

6) Memupuk nilai mencintai alam sekitar dan meningkatkan semangat bekerjasama untuk mengatasi masalah kesan negatif perniagaan runcit di Pekan Kuala Nerang, 06300 Kuala Nerang, Kedah

7. Memupuk nilai bersyukur dan meningkatkan semangat bekerjasama untuk mengatasi kesan perniagaan runcit di di Pekan Kuala Nerang, 06300 Kuala Nerang, Kedah.

........................................................................

4. KAWASAN KAJIAN

Daerah Padang Terap terletak di bahagian timur laut Negeri Kedah Darul Aman, iaitu 25 km dari Bandaraya Alor Setar. Daerah ini disempadani oleh daerah Kubang Pasu di Barat Laut, Daerah Kota Setar di barat, Daerah Pendang di barat daya dan daerah Sik di tenggara. Daerah Padang Terap juga memiliki sempadan antarabangsa dengan negara Thailand di utara dan timur laut. (Rujuk Peta). Daerah Padang Terap mel;iputi kawasan seluas 135 730 hektar yang dibahagikan kepada 11 mukim. Tahun 2012 daerah ini mempunyai penduduk seramai 72 802 orang.Peta : Kedudukan Daerah Padang Terap Dalam Konteks Negeri KedahPeta 2: Kawasan MDKT Padang Terap - Kuala Nerang
Peta Lakar 1 : Lokasi Pasar Minggu Kuala Nerang

Saya telah memilih Pekan Kuala Nerang sebagai kawasan kajian saya yang terletak di Mukim Belimbing Kanan dalam daerah Padang Terap. Tahun 2012, penduduk mukim Belimbing Kanan berjumlah 6 053 orang iaitu 8.31 peratus daripada 72 802 orang. Kawasan kajian saya meliputi beberapa buah taman dan beberapa buah kampong.

......................................................................

5. KAEDAH KAJIAN 

Kaedah kajian yang telah digunakan untuk menghasilkan kajian ialah:


1.     Pemerhatian

Saya telah memperhatikan bentuk muka bumi kawasan kajian.Saya juga telah memerhatikan jenis barangan yang dijual di Pasar Minggu. Barangan yang dijual seperti sayur-sayuran, pakaian, alat-alat keperluan dapur, alatan pertanian, ubat-ubatan herba tradisional dan lain-lain.

2.       Temu bual

Saya telah menemubual 3 orang penduduk dikawasan kajian untuk mendapat maklumat tentang kesan perniagaan. Sila rujuk lampiran …contoh borang temu bual


3.       Rujukan

Saya telah menbuat rujukan melalui internet untuk mendapatkan maklumat tentang latar belakang kawasan kajian. 

4.       Soal selidik
Saya telah membuat soal selidik terhadap 20 orang responden dengan menggunakan borang soal selidik. 

..........................................................................
DAPATAN KAJIAN
8.1     Konsep Perniagaan Runcit
      Merujuk kepada kamus dewan,  Perniagaan runcit ialah perniagaan secara kecil-kecilan yang menjual barangan keperluan harian kepada pengguna terakhir. Manakala buku teks perdagangan tingkatan empat, perniagaan runcit ialah perniagaan yang menjalankan urusniaga menjual kepada pengguna terakhir dalam kuantiti yang sedikit untuk kegunaan diri sendiri, ahli keluarga, isi rumah atau untuk diberi kepada individu lain seperti rakan dan jiran.

        Jenis perniagaan runcit yang terdapat di kawasan kajian ialah perniagaan runcit pasar minggu. Perniagaan runcit pasar minggu biasanya dijalankan oleh individu dan dibantu oleh ahli  keluarga.  Antara barangan yang dijual ialah makanan, buah-buahan, sayur-sayuran, barangan kraftangan, pakaian, ikan dan daging.

Biasanya gerai yang didirikan bersifat sementara dan mereka ini akan bergerak daripada satu tempat ke tempat yang lain.

........................................................

8.2     Kepentingan Perniagaan Runcit Pekan Minggu di Pekan Kuala Nerang, Kedah
1.       Menyediakan Barangan Yang Segar
Melalui pemerhatian saya dapati barangan yang dijual di pasar minggu  di kawasan tersebut seperti sayur dan ikan serta buah-buahan dijual dalam keadaan segar begitu juga daging ayam dan lembu. Melalui temu bual dengan En. Md Isa bin Haron, beliau suka membeli barangan basah di pasar minggu ini kerana barangannya segar dan berkualiti di samping harga yang murah berbanding dengan barangan yang dijual di pasaraya berdekatan. Barangan yang dijual di pasaraya tidak segar dan daging dijual dalam keadaan sejuk beku.

2.               Menyediakan peluang pekerjaan
- perniagaan pasar minggu ini dapat menyediakan peluang pekerjaan kepada peniaga-peniaga kecil. Sebagai contohnya, berniaga sayur dapat memberikan pendapatan tambahan kepada peniaga.

3        Meningkatkan taraf hidup/pendapatan penduduk
 Perniagaan pasar minggu ini dapat memberi peluang pekerjaan kepada peniaga untuk meningkatkan taraf hidup dan menambah punca pendapatan mereka. Oleh itu, peluang pekerjaan tersebut telah memberi pendapatan tetap untuk menyara keluarga. Ini dapat diperjelaskan melalui temu bual dengan En. Saidi bin Idrus iaitu seorang peniaga ayam dari Kg Semeliang.

4        Memudahkan penduduk tempatan membeli barangan
Pasar minggu ini menyediakan pelbagai barangan dan pembeli tidak perlu ke bandar Alor Setar. Sebagai contohnya En. Halim seorang penjual ubat ubatan telah datang menjual barangannya setiap minggu dari Alor Setar.  Keadaan ini dapat menjimatkan masa dan kos penduduk untuk mendapatkan ubat-ubatan di bandaraya Alor Setar.

5      Membolehkan penduduk tempatan memasarkan barangan jualan
    pasar minggu ini memberi peluang kepada penduduk tempatan untuk memasarkan barangan jualan mereka seperti buah-buahan, kerepek, hasil kraftangan dan lain-lain.


6.    Menjimat kos pengguna
       Melalui kaedah temu bual, Tn. Hj. Jusoh bin Mehat menyatakan barangan yang dijual seperti ikan, daging, makanan dan pakaian dijual dengan harga yang lebih murah berbanding pasaraya berdekatan. Oleh itu, kemudahan pasar minggu ini telah menjimatkan kos pengguna dan meringankan beban kerana kos sara hidup di kawasan luar bandar semakin tinggi.
            Saya selaku penduduk Pekan Kuala Nerang berasa bersyukur kerana kewujudan pasar minggu di Pekan Kuala Nerang dapat memudahkan urusan dan memberi manafaat kepada penduduk di kawasan berhampiran............................................................
8.3     Faktor yang mempengaruhi perniagaan runcit di kawasan kajian

1) Goverman
Faktor goverman telah mengalakkan kewujudan pasar minggu di Pekan Kuala Nerang. Hal yang demikian kerana Majlis Daerah Kerajaan Tempatan (MDKT) Padang Terap telah menyediakan tapak yang sesuai untuk pasar minggu ini. (Rujuk peta).  Tapak tersebut pada asalnya petempatan penduduk asal Pekan Kuala Nerang telah dibangunkan untuk pembangunan pasar minggu. Kawasan ini dibangunkan semula dengan lebih sempurna dan telah disewa kepada peniaga pasar minggu. Pasar ini hanya dibuka pada hari Sabtu dan Selasa sahaja. Kemudahan tapak yang luas telah menggalakkan peniaga-peniaga menyewa tapak pasar tersebut. 

2) Modal

Pasar minggu ini tidak memerlukan modal yang besar. Kebanyakan peniaga mengeluarkan modal yang kecil antara RM 500.00 – RM 3000.00 untuk berniaga di pasar minggu ini. Kemudahan pinjaman kewangan dari institusi kewangan seperti Bank Rakya, CIMB Bank, Bank Pertanian telah mengalakan ramai peniga untuk memimjam wang  untuk dijadikan modal perniagaan mereka. 

3) Infrastruktur
Tapak perniagaan yang selesa dan strategik, tempat meletakkan kenderaan yang luas dan tempat pembuangan sampah yang sistematik merupakan antara faktor yang mempengaruhi perkembangan pasar minggu ini. Tapak perniagaan pasar minggu di Pekan Kuala Nerang telah dinaiktarafkan kepada bertar membolehkan urusan perniagaan berlaku dalam keadaan bersih dan selesa berbanding sebelum itu berkeadaan becak dan kotor. 
4) Pertambahan penduduk
- kebiasaannya pasar minggu ini menjadi tumpuan penduduk untuk membeli belah. Ini disebabkan oleh bilangan penduduk di kawasan ini yang semakin bertambah.
- penduduk di kawasan lain turut sama singgah ke pasar minggu ini. Penduduk dari Padang Sanai, Pedu dan Kurong Hitam terpaksa melalui Pekan Kuala Nerang untuk ke Alor Setar. Oleh itu Pekan Kuala Nerang merupakan persinggahan sementara mereka untuk berurusan.

5) Darjah ketersampaian
Lokasi pasar minggu ini sangat strategik kerana terletak di tengah-tengah Pekan Kuala Nerang, Kedah dan mempunyai kemudahan jalan raya yang selesa. 

6) Kesesuaian waktu berniaga
Pasar minggu ini menjalankan perniagaan pada hari sabtu (hari cuti) dan hari selasa iaitu bermula pada pukul 7.30 pagi dan berakhir pada 1.00 petang. Melalui temu bual dengan En. Lie Wan Dola, beliau suka ke pasar tersebut kerana masanya yang sesuai pada awal pagi setiap hari sabtu. Hal ini kerana hari biasa mereka sibuk bekerja dan keadaan jalan raya yang agak selesa. Saya juga bersyukur kerana kewujudan pasar minggu pada masa yang sesuai telah memudahkan penduduk untuk mendapatkan barangan keperluan.
............................................................
8.4 Kesan negatif perniagaan runcit di kawasan kajian
Ketika melaksanakan kerja kursus ini, terdapat beberapa kesan negatif yang telah dikenalpasti.

1.      Masalah sosial
         Pasar minggu ini menjadi tempat pelajar sekolah berpeleseran dan melakukan perbuatan yang menjolok mata seperti berpegangan tangan dan memakai pakaian yang kurang sopan.        
2. Persaingan dengan kedai runcit tempatan
- Keadaan ini boleh menyebabkan rasa tidak puashati kerana pengusaha kedai runcit tempatan akan kehilangan pelanggan dan akibatnya mereka akan mengalami kerugian.

3. Pencemaran
- kebiasaannya selepas habis berniaga, persekitaran kawasan pasar minggu ini akan dipenuhi dengan sampah sarap. Ini kerana kebanyakan peniaga meninggalkan sampah sarap sesukan hati. Kelewatan mengangkut sampah oleh pihak MDKT Padang terap menyebabkan sekitar pasar minggu ini mengalami masalah busuk. Bau busuk ini dapat dirasa sehingga Taman Jati dan sekolah berhampiran. 

Sikap sambil lewa peniaga menjaga kebesihan telah mendapat teguran dari setiausaha Majlis dDerah Padang Terap, En Abdul Gafar Yahya. Kenyataan ini dapat dilihat dalam akhbar SINAR Harian terbitan 1 Februari 2012.
 (Rujuk : http://www.sinarharian.com.my/edisi/utara/mdpt-tutup-pasar-sehari-kotor-1.21244
 

4. Kesesakan lalu lintas
- 
masalah kesesakan lalu lintas sering berlaku kerana pengunjung suka meletakkan kenderaan mereka sesuka hati terutamanya di bahu-bahu jalan yang mengganggu dan menyekat kenderaan lain. Hal ini berlaku kerana sikap mereka yang mementingkan diri sendiri dan tidak memperdulikan orang lain. Kesesaan ini berlaku kerana pihak MDKT Padang Terap tidak dapat menyediakan kawasan letak kereta yang sesuai. Keadaan ini menyebaban aliran trafik di persimpangan jalan Jalan Semeliang dan Jalan Kuala Nerang menjadi perlahan. Saya sebagai penduduk berhampiran sedar dan perlu lebih bertanggungjawab untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas.5. Harga tanpa kawalan
- 
kebanyakan harga barang di pasar minggu ini tidak dipantau oleh pihak kerajaan. Oleh itu, terdapat kemungkinan pengunjung akan ditipu oleh peniaga yang menjual barangan melebihi harga biasa.

6. Barangan tidak berkualiti
- terdapat peniaga yang menjual barangan yang tidak berkualiti dan mudah rosak.
- jual madu palsu, ubat-ubatan yang palsu yang boleh memudaratkan kesihatan.
7.  Sikap Peniaga Runcit
Ramai peniaga meletak gerai niaga mereka terlalu dekat, sehinggakan ada laluan  hanya boleh dilalui oleh seorang sahaja. Keadaan ini menyebabkan keadaan menjadi semakin sesak dan merimaskan. Sikap mementing diri peniaga ini menyebabkan nama baik pasar minggu ini mendapat nama buruk.
......................................................
8.5       Cadangan Untuk Mengurangkan Kesan Negatif   Perniagaan Runcit di Kawasan Kajian

1. Kuat kuasa undang-undang
- Pihak berkuasa hendaklah mengenakan denda dan hukuman yang berat kepada peniaga terutamanya peniaga yang menipu pengguna dengan menjual barangan yang memudaratkan pengguna.2. Pengawalan harga
- kerajaan perlu sentiasa memantau dan mengawal harga barangan yang dijual di pasar minggu ini bagi mengelakkan pembeli daripada ditipu oleh pihak peniaga.

3. Kempen kesedaran
- boleh gunakan risalah – tampal poster dan banner bagi memberi kesedaran kepada pengunjung dan peniaga.

Bagi meningkatkan kesedaran masyarakat agar menjaga kebersihan, MDPT bekerjasama dengan Pejabat Agama Daerah Padang Terap mengedarkan khutbah Jumaat kepada semua masjid dalam daerah berkenaan yang akan dibacakan kepada jemaah masjid.


4. Menyediakan kemudahan asas
- pihak berkuasa perlu menyediakan lebih banyak tong sampah di kawasan perniagaan bagi memudahkan peniaga membuang sisa dan sampah ke dalam tong tersebut.


Walaubagai manapun saya bersyukur kerana pasar minggu di pekan Kuala Nerang ini  masih wujud semensejak sebelum merdeka lagi dan masih mengekalkan tahap kebersihannya.
..........................................1. Jenis Barangan Yang Diperniagakan

.................................
Jenis Barangan
................................
.........................
Bilangan Gerai
.........................
Makanan         25
Minuman            37
Buah-buahan         12
Kasut/Pakaian/Kain         30
Ayam/Daging/Ikan         46
Sayur-sayuran         47
Barangan Runcit         49
Lain-lain         32
.............................................
JUMLAH GERAI
.............................................
   ..................

         278
.....................


JADUAL : 
Jenis Barangan Yang Dijual di Pasar Minggu Pekan Kuala Nerang, Padang Terap, Kedah.
Kesan Negatif  Perniagaan Runcit Pasar Minggu di Pekan Kuala Nerang 
Kesan
Tandakan
(x)
Masalah sosial
      X
Persaingan dengan kedai runcit tempatan
      X
Pencemaran
       X
Kesesakan lalu lintas
      X
Wabak penyakit
      X
Harga tanpa kawalan
     X
Barangan tidak berkualiti
     X
Pembaziran (masa/wang)Carta Aliran : Kesan Negatif Perniagaan Pasar Minggu Pekan Kuala Nerang
..............................................
RUMUSAN
- perniagaan runcit pasar minggu ini banyak memberi manfaat kepada peniaga dan pengunjung.

- dapat menambah pendapatan mereka manakala pembeli dapat membeli barangan keperluan harian dengan mudah dan dapat menjimatkan masa.1.   FOTO
Foto 1 : Suasana Pasar Minggu Pekan Kuala Nerang


2.            Bahan daripada pelbagai sumber 
      i.     majalah, 
      ii.    surat khabar 
      iii.    internet
................................................................
L1.     Surat pengenalan diri calon

………alamat sekolah …………..
……………………………………
……………………………………
                              TEL ……………………
               FAX…………………….
...................................................................................................................................................................
Ruj. …………………………………………….
Tarikh  :………………………………………..

Kepada sesiapa yang berkenaan

Tuan/Puan
KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN (KGT)

Pembawa surat ini ………………………………………………………………………….. No Kad Pengenalan …………………………………… adalah seorang pelajar tingkatan ………………. d Sekolah Menengah Kebangsaan ………………………………………………… Pelajar ini sedang membuat kajian luar untuk memenuhi syarat kehendak Kementerian Pelajran Malaysia bagi mata pelajaran Geografi KBSM.

2.            Kerjasama dan bantuan tuan / puan didahului ucapan terima kasih.

Sekian.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,


…………t.t………………………………..
Pengetua
……………………………….…………….
……………………………………………..
……………………………………………..


L2.  Surat kebenaran membuat kajian


………alamat sekolah…………………..
……………………………………………
……………………………………………
                              TEL ……………………
               FAX…………………….

.................................................................................................................................................................

Ruj. …………………………………………….
Tarikh  :………………………………………..

Kepada sesiapa yang berkenaan

Tuan/Puan
KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN (KGT)

Perkara di atas adalah dirujuk.

2.            Adalah dimaklumkan bahawa semua pelajar Tingkatan 3 sekolah ini sedang menjalankan projek Kajian Geografi Tempatan.

3.            Kajian ini adalah sebahagian daripada pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran
Geografi KBSM bagi memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Kajian ini melibatkan pelajar-pelajar sekolah mengumpul dan mendapatkan maklumat tentang beberapa aspek geografi tempatan.

4.            Sehubungan itu, pihak kami berbesar hati jika pihak tuan dapat memberi kerjasama kepada pelajar-pelajar untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan.

5.            Kerjasama dan bantuan tuan /puan didahului dengan ucapan terima kasih.


Sekian.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”
.

Saya yang menurut perintah,
…………t.t…............…………..
Pengetua
…………………….…………….
…………....……………………..
…………....……………………..

L3.   Surat makluman kepada ibu bapa/penjaga
  …………alamat sekolah ………
  ……………………………….
  ………………………..................
                                                                          TEL        …………….
                 FAX       …………….
  .......................................


  Ruj. ……………………………………..
  Tarikh  : …………………………………

  Kepada

  Ibubapa / Waris / Penjaga
  Pelajar Tingkatan 3
  SMK …………..................

  Tuan/Puan
  MAKLUMAN MENJALANKAN KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN (KGT)

  Perkara di atas adalah dirujuk.

  2.            Adalah dimaklumkan bahawa semua pelajar Tingkatan 3 sekolah ini akan terlibat dalam projek KGT. Kajian ini adalah sebahagian daripada pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Geografi KBSM bagi memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajran Malaysia.

  3.                Hasil KGT ini akan dinilai oleh guru. Bagi tujuan ini, semua pelajar akan menjalankan kerja lapangan di luar waktu persekolahan untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan.

  4.                Dimaklumkan juga bahawa projek ini akan dijalankan pada penggal kedua persekolahan dari bulan Mei hingga Julai 2012.

  Sekian, terima kasih

  “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”
  .

  Saya yang menurut perintah,  ---------tt-------------------------------
  Pengetua
  Sekolah Menengah Kebangsaan …………..
  ……………………………………………..


  L4.        Borang soal selidik


  BORANG TEMUBUAL KERJA KURSUS GEOGRAFI 2012

  PERNIAGAAN RUNCIT BERFOKUSKAN PASAR MINGGU


  NAMA PELAJAR ...........................................................................
  NAMA RESPONDEN :....................................................................
  KAWASAN PASAR MINGGU:..............................................................
  TARIKH TEMUBUAL :...................................................................

  SOALAN TEMU BUAL:

  1. Encik/Puan sering datang ke pasar minggu ini?
  ...........................................................

  2. Apa barang yang biasa Encik/Puan beli?.
  ....................................................................

  3. Apakah Encik/Puan rasa harga barang di pasar minggu ini murah? ..............................

  4. Adakah barang-barang yang dijual di pasar minggu ini memenuhi cita rasa Encik/Puan?
       …………………………………………………………………..

  5. Adakah tapak pasar minggu ini bersesuian? ....................................................................

  6. Jika tapak pasar minggu ini tidak sesuai, boleh Encik/Puan beri cadangan di mana tapak yang sesuai untuk perniagaan pasar minggu dijalankan?
      .......................................................................................................

  7. Adakah tong-tong sampah disediakan oleh PBT di sekitar pasar minggu ini untuk mengelakkan pencemaran sampah-sarap daripada berlaku?
          ………………………………………………………………

  8. Sila beri cadangan untuk mengurangkan pencemaran sampah-sarap di kawasan ini.
      .....................................................
  L5.    Gambar / foto yang berkaitan

  L6.    Bahan daripada pelbagai sumber seperti majalah, surat khabar dan internet

   1 comment:

   1. Saya Husnah dan saya mengambil masa saya keluar untuk memberi keterangan Ibu Amanda kerana dia akhirnya menawarkan saya. sebuah
    Saya dan suami saya masuk ke hutang yang sangat besar dengan Bank dan kami mencari pinjaman dari syarikat pinjaman yang berbeza tetapi semua datang ke sia-sia. sebaliknya mereka membawa kita ke dalam lebih banyak hutang meninggalkan kami bankrap sehingga saya datang di kenalan dengan Ibu Amanda, yang menawarkan pinjaman. Sekarang kita telah akhirnya menetap hutang kami dan memulakan perniagaan baru dengan wang yang tersisa dari pinjaman. Anda boleh menghubungi dia hari ini untuk pinjaman apapun dan jumlah.
    Hubungi Ibu Amanda melalui salah satu email berikut. amandarichardssonloanfirm@gmail.com atau amandarichardson686@gmail.com atau anda boleh menghubungi saya melalui email saya untuk arahan lebih lanjut ikmahusnah@gmail.com

    ReplyDelete